Hoạt động chuyên môn

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHỐI 4,5

I. Mục tiêu: + Giải quyết những khó khăn vướng mắc khi tổ chức cho Hs lớp 4,5 học tập theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN).
3

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHỐI 2,3

Mục tiêu: + Giải quyết những khó khăn vướng mắc khi tổ chức cho Hs lớp 2,3 học tập theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN).