SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHỐI 2,3

Tháng Tám 31, 2019 11:40 chiều
  1. Mục tiêu:

+ Giải quyết những khó khăn vướng mắc khi tổ chức cho Hs lớp 2,3 học tập theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN).

+ Ôn lại các hình thức dạy học cá nhân, cặp đôi, nhón, lớp. Những công việc giáo viên và học sinh làm trước, trong và sau tiết học.

  1. Diễn biến

+ Thời gian: Từ 14h-17h30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2019

+ Địa điểm: Tại trường Tiểu học xã Hiển Khánh điểm trường A

+ Thành phần : Ban giám hiệu, GV Tin và các đồng chí giáo viên văn hóa của điểm trường A

+ Phương tiện, tài liệu: Sách Hướng dẫn học lớp 2,3

+ Trình tự :

* Hoạt động cá nhân: Từng Gv trả lời các câu hỏi

Câu hỏi 1:Đồng chí hãy nêu những khó khăn vướng mắc khi tổ chức choHS lớp 2,3 học tập theo mô hình trường học mới Việt Nam ( VNEN) ?

Câu hỏi 2:Đồng chí hãy nêu các hình thức dạy học cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp?

Câu hỏi 3: Những công việc của Gv và HS làm trước, trong và sau tiết học?

* Hoạt động lớp: Từng Gv nêu ý kiến của mình, hội nghị thảo luận thống nhất

  • Kết qủa 100% giáo viên nắm chắc kĩ thuật tổ chức các hoạt động học tập theo mô hình VNEN. Những công việc trước, trong và sau tiết học.Đã cơ bản giải quyết các khó khăn vướng mắc của giáo viên khi dạy học.

III. Bài học kinh nghiệm rút ra sau buổi sinh hoạt chuyên môn:

* Giáo viên:

– Trong quá trình dạy học khi gặp phải các khó khăn vướng mắc cần tìm cách giải quyết và viết vào sổ tay dạy học. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn nêu các vướng mắc cùng nhau tháo gỡ.

– Trước tiết học giáo viên cần nghiên cứu kĩ hướng dẫn học. Dự đoán những khó khăn học sinh gặp và có phương án tháo gỡ.Chuẩn bị đồ dùng dạy học.

– Trong tiết học, quan sát học sinh hoạt động, có sự trợ giúp phù hợp vói từng đối tượng học sinh,tạo điều kiện để học sinh tự lĩnh hội kiến thức. Đánh giá học sinh bằng lời, bằng nhận xét trên sản phẩm của học sinh về năng lực và phẩm chất (G/H,H/H,P/H).Khi đánh giá cần có dấu hiệu trên sản phẩm → điều chỉnh cách học cho học sinh.

– Sau tiết học nhớ và nhận xét vào sổ theo dõi những em đặc biệt, tìm cách hỗ trợ giúp đỡ học sinh.Đánh giá giờ dạy đó đạt được gì?, chưa đạt được gì? Học sinh đã tự giác học tập chưa? → điều chỉnh cách học cho học sinh

* Học sinh:

Chuẩn bị trước bài học hôm sau: Đọc tài liệu, xem bài sau cần đồ dùng gì? →chuẩn bị

Làm đầy đủ các bài tập ứng dụng

Đến lớp: Làm việc theo chỉ dẫn của  logo của HDH theo 4 cách học (nhóm ,cá nhân, cặp đôi, cả lớp) học tập theo 4 hình thức hoặc theo điều chỉnh của giáo viên.